Electro Safe Facilities

Voor Electro Safe Facilities is een apart bedrijf in het leven geroepen om een duidelijke scheiding te maken tussen Electro Safe BV en Electro Safe Facilities vanwege aansprakelijkheden die uit de werkzaamheden van Electro Safe Facilities naar voren kunnen komen.

Electro Safe Facilities
Noorderes 24
9407 TH ASSEN
Tel: 0592-406854
E-mail: info@electrosafe.nl

Installatieverantwoordelijke:

De installatieverantwoordelijke is de toezichthouder die verantwoordelijk is voor het veilig gebruik van elektrische energie binnen een organisatie.

De installatieverantwoordelijke is belast met het toezicht op het naleven van de wet en regelgeving binnen het vakgebied.

In de praktijk komt het er op neer dat er een plan van aanpak gemaakt moet worden, die is afgestemd op de bedrijfsvoering binnen de organisatie.

Wij noemen dit de B.I.L. ( Bedrijfsinstructie laagspanningsinstallatie). In de B.I.L. zijn afspraken gemaakt wie, wat onder welke omstandigheden mag doen. Tevens moeten instructies georganiseerd worden. Deze instructies worden afgestemd op de opleiding van de medewerkers die hiervoor in aanmerking komen. De volgende instructies zijn binnen de B.I.L. noodzakelijk:

  • VOP – voldoend onderricht persoon,
  • VP – vakbekwaam persoon,
  • Wet- en regelgeving (ARBO-wet / NEN3140).

De instructies VOP en VP zijn voor aangestelde medewerkers in het kader van de B.I.L. Deze medewerkers dienen elke 2 jaar geïnstrueerd te worden.

Tevens dient er toezicht te zijn op het op peil houden van het elektrotechnisch tekenpakket. Elke wijziging in de elektrotechnische installatie moet in het tekenpakket verwerkt worden. De uit te voeren aanpassingen, moeten vooraf getoetst worden door de installatieverantwoordelijke. De installatieverantwoordelijke toetst op grond van de aanwezige installatie en de bijbehorende elektrotechnische tekeningen of het een en ander past binnen de reeds aanwezige installatie.

Daarnaast is de installatieverantwoordelijke een vraagbaak voor de medewerkers binnen de organisatie daar waar het gaat om elektrische energie.

Om dit goed te regelen hebben we een abonnement voor opdrachtgevers waar binnen alles geregeld wordt.

B.I.L. – Bedrijfs Instructie Laagspanningsinstallaties

In deze instructie wordt de norm en de huisregels m.b.t. het werken met en aan elektrische installaties behandeld.

Het is een leesbaar document, ook voor niet elektrotechnisch geschoolde medewerkers. In de B.I.L. wordt o.a. ingegaan op wie, wat op welke moment mag doen, daar waar het werkzaamheden aan of in nabijheid van elektrische installatie betreft.

De B.I.L. regelt aanstellingen van medewerkers, waarbij gelet wordt op het opleidingsniveau van de desbetreffende medewerkers.

Daarnaast gaat de B.I.L. in op wel of niet spanningsloos werken en het onderhouden van elektrotechnisch tekenwerk.

Het doel van de B.I.L. is om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen daar waar het gaat om uw specifieke situatie.